Privatlivs politik

Redningshunden-Danmark

Privatlivspolitik for Redningshunden Danmark

 

25/05 2018

Redningshunden Danmarks dataansvar

 

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

 

Redningshunden Danmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Kasserer Helle Jensen

Adresse: Kornvænget 35, 3600  Frederikssund

CVR: 32165680

Telefonnr.: 2662 0867 / 4738 8797

Mail: bestyrelse@redningshunden-danmark.dk eller helle.vanilla@mail.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

1) Medlemsoplysninger:

- Almindelige personoplysninger:

o Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, medlemsnummer,

telefonnummer og e-mailadresse.

2) Oplysninger om frivillige:

- Almindelige personoplysninger:

o Kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

o Andre oplysninger om tillidsposter.

- Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

o Ingen

 

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

• Dansk Kennel Klub DKK, f.eks., karantæner og kursusdeltagelse

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

• Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

• At det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig

• Behandling efter lovkrav

• Behandling med samtykke

Formålene:

1) Formål med behandling af medlemsoplysninger:

• Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

• Som led i foreningens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

• Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

• Administration af din relation til os

2) Formål med behandling af oplysninger på frivillige:

• Håndtering af frivilliges hverv og pligter i foreningen

• Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser

• Opfyldelse af lovkrav

• Administration af din relation til os.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

• Udøvelse af foreningsaktivitet, herunder udfærdigelse af deltagerlister, interne resultatlister m.v.

• Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling

• Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.

• Afholdelse af sociale arrangementer, samt andre aktiviteter

• Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

• Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til landsforeningen, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med foreningsaktivitet1

• Da foreningen er medlem af Dansk Kennel Klub, DKK, kan der ske videregivelse af oplysninger.

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger

også i en periode efter din udmeldelse af foreningen

• Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der ikke er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med foreningsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante.

Ligeledes vil resultater fra RDA prøver blive lagt på foreningens hjemmeside og derudover kan billeder fra RDA arrangementer (prøver, kurser mv.) også blive lagt på hjemmesiden og bruges til foreningens diplomer og invitationer mv.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger

op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Frivillige:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

• Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer og frivillige til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger

om dig:

Retten til at blive oplyst om behandlingen af data

Retten til indsigt i egne personoplysninger

Retten til berigtigelse

Retten til sletning

Retten til begrænsning af behandling

Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)

Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.